آدرس تهران، حکیمیه بلوار باباییان، خیابان پنجم شیدایی، کوچه بنیادی جنوبی پلاک 3 لبنیات سنتی گلبانان